இடைக்காடு ஆரம்ப பள்ளிக்காக நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிதி விபர குறிப்புகள்

By : இடைக்காடு வளலாய் நலன்புரி சங்கம்(UK) (May 7, 2021)
நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிதி விபர குறிப்புகள் 1.பிரித்தானியாவில் பெற்றுகொண்ட நிதி £9850.00 இலங்கையில் பெற்றுகொண்ட நிதி (U k அன்பர் அவர்களால் வழங்கப்பட்டது) £354.61 2.மொத்தநிதி சுவிஸ் பிராங் 2167.50 இலங்கை ருபா 504350.00
1
2
3
4
5
6