சங்கடங்கள், சச்சரவுகள், சஞ்சலங்கள், சண்டைகள் இவைகளில் இருந்து விடுபடுவது எப்படி ?

By N.Makesan on Jan. 5, 2023

Card image cap

சங்கடங்கள், சச்சரவுகள், சஞ்சலங்கள், சண்டைகள் இவைகளில் இருந்து விடுபடுவது எப்படி ?