இடைக்காடு மக்களுக்கு சில அன்பளிப்பு

By ந. உதயகுமார் on Dec. 19, 2022

Card image cap

புவனேஸ்வரி முன் பள்ளிக்கு பிள்ளை திவானியின்19வயது பிறந்த நாள் நினைவாக சில அன்பளிப்பு
மாணிக்க இடைக்காடர் சனசமூக நிலையத்துக்கு சில பெறுமதிமிக்க நூல் அன்பளிப்பு

எம் ஊரில் எம் பிள்ளைகளுக்கான அடையாள நிலம் (திடல்)

கலைமகள் சன சமூக நிலையத்தின் புலம் பெயர் உறுப்பினர்கள் ஆதரவாளர்கள் நலன் விரும்பிகள் வழங்கிய ஒரு தொகை பணம் நிலையத்தில் கையளிக்கப்பட்ட தருணமதில்!