க.பொ.த (சா/த) பரீட்சை 2021 எமது பாடசாலையின் சிறந்த பெறுபேறுகள்

By Idaikkadu Face book page on Nov. 28, 2022

S.Aarnikan 9A

V.Saranja 9 A

S.Jathusha 9A

A.Mithunan 6A3B

T.Apinaja 4A2B 2C S

S.Vinoja 4A 5C

K.Thishanuka 3A 4B 2C

S.Mert Dinoshija 3A 3B C 2S

N.Thathursha 2A 3 B.3C S

J.Amshaviruthan A 2B 4C 2S

T.Tharshna A 3B 5S

R.Lanuja A 2B 3C 2S

S.Mahisha A 3B C 3S
G.Jathurshikan A 5B 2C S
T.Kishani A B 2C 3S
T.NIKJAN A 3C 3S
S.SUVARNA B 2C 3S
NN.SABESAN B 5C 2S
R.KABILISHAN 2B 4C 2S
R.RAMIJA 2B 5C S
Y.KIRUTHTHIKAN B 4C 4S
J.JNUSHAN B 2C 3S
K.SALINY 3B C 5S
NN.ABINATH 6C 2S
J.LAXIHA 4C 4S
N.SHAHANA 4C 2S
தகவல்
Idaikkadu Maha Vidyalayam முகநூல்.