இடைக்காடு மகா வித்தியாலம் ஆரம்பப்பிரிவு மாணவர்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீரை பெற்றுக்கொள்ளல்

By ஜீவா மாஸ்டர் (இடைக்காடு ) on Sept. 14, 2022

Card image cap

இடைக்காடு மகா வித்தியாலம் ஆரம்பப்பிரிவு மாணவர்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீரை பெற்றுக்கொள்ளல்